Kilim Konya

#K0045 | 179 x 132 cm

1750.00 €

Kilim Konya

#K0042 | 144 x 94 cm

850.00 €

Karabag / Balkan

#K0041 | 297 x 215 cm

2450.00 €

Karabag / Balkan

#K0040 | 280 x 207 cm

2250.00 €

Karabag / Balkan

#K0038 | 310 x 210 cm

2450.00 €

Karabag / Balkan

#K0037 | 298 x 221 cm

2450.00 €

Balkan / Karabag

#K0036 | 290 x 239 cm

2650.00 €

Karabag / Balkan

#K0034 | 336 x 209 cm

2850.00 €

Balkan / Karabag

#K0033 | 312 x 188 cm

2250.00 €

Karabag / Balkan

#K0030 | 295 x 206 cm

2250.00 €

Balkan / Karabag

#K0028 | 292 x 201 cm

2250.00 €

Karabag / Balkan

#K0026 | 300 x 200 cm

2250.00 €

Balkan / Karabag

#K0023 | 289 x 189 cm

1900.00 €

Karabag / Balkan

#K0022 | 300 x 198 cm

2250.00 €

Balkan / Karabag

#K0020 | 277 x 192 cm

2250.00 €

Karabag / Balkan

#K0017 | 299 x 208 cm

2250.00 €

Balikesir

#K0014 | 299 x 193 cm

2250.00 €

Balikesir

#K0013 | 261 x 171 cm

1850.00 €

Balikesir

#K0012 | 277 x 178 cm

2450.00 €

Balikesir

#K0011 | 277 x 164 cm

1650.00 €

Karabag / Balkan

#K0007 | 296 x 200 cm

2250.00 €

Balkan / Karabag

#K0006 | 296 x 204 cm

1950.00 €

Karabag / Balkan

#K0005 | 324 x 176 cm

2100.00 €

Balikesir

#K0004 | 260 x 178 cm

1750.00 €

Karabag / Balkan

#K0003 | 290 x 186 cm

1950.00 €

Balkan / Karabag

#K0002 | 280 x 178 cm

1850.00 €

Kilim Palas

#K2950 | 271 x 263 cm

1450.00 €

Ziegler

#K2765 | 298 x 203 cm

2700.00 €

tapis moderne

#K3150 | 298 x 202 cm

1950.00 €

Kilim Palas

#K3099 | 344 x 254 cm

1850.00 €

Kilim Palas

#K2946 | 305 x 80 cm

390.00 €

Kilim Palas

#K2951 | 280 x 214 cm

1150.00 €